Etický kódex

Tento dokument je morálne záväzný pre všetkých členov SKRZ, vrátanie zákonných zástupcov neplnoletých športovcov. Jeho obsahom sú morálne princípy a normy potrebné v krasokorčuliarskom športe a zároveň predstavuje špecifikáciu niektorých morálnych zásad, ktoré sú obsahom etického kódexu ISU, ktorého je náš zväz členom a ktorý je pre nás rovnako záväzný. Členovia SKRZ vyznávajú hodnoty slušnosti, čestnosti, zodpovednosti a spravodlivosti a týmito hodnotami sa riadia. Základným princípom etického kódexu športovej činnosti je princíp fair play. Šport obsahuje moment súťaživosti, preto férovosť a slušnosť musí byť integrálnou súčasťou športovej činnosti. Fair play je morálnou požiadavkou, nemožno ho vynútiť právne, avšak je možné nielen morálne, ale aj právne sankcionovať škodlivé následky pri jeho porušení.

Čo rozumieme pod pojmom fair play:

1. Dodržiavať pravidlá platné v našom športe, platí to pre pravidlá ISU aj pravidlá SKRZ

2. Úctu k druhým, priateľské správanie a dodržiavanie športového ducha

3. Nepripustiť podvádzanie, nešportové správanie, násilie (fyzické aj verbálne)

4. Nepripustiť doping

5. Nepripustiť sexuálne obťažovanie

6. Usilovať sa o rovnosť príležitostí pre každého športovca

7. Vylučovať nadmernú komercionalizáciu a korupciu. Fair play nie je len spôsob správania, ale je aj spôsobom myslenia. Je to pozitívny koncept, ktorý by mal byť integrálnou súčasťou nášho športu. Šport je kultúrna činnosť, ktorá ak je realizovaná čestne, obohacuje spoločnosť a priateľstvo medzi národmi. Šport má však aj individuálny rozmer, je to tiež činnosť, ktorá ak sa človek správa férovo, ponúka príležitosť k sebapoznaniu, sebavyjadreniu a životnému naplneniu, môže priniesť osobný úspech, získanie zručností a demonštrácie schopností, vytvára sociálne interakcie, prináša radosť, dobré zdravie aj schopnosť "byť dobrý". Férovosť musí byť súčasťou všetkých športových činností, športovej politiky a manažmentu. Platí pre všetkých športovcov a aktivistov v športe bez ohľadu či ide o profesionálny, alebo amatérsky šport.

Morálne pravidlá pre športovcov krasokorčuliarov:

1. Elementárna slušnosť v komunikácii, či už v priamej komunikácii, alebo v komunikácii na sociálnych sieťach, úcta k druhým

2. Férovosť vo vzťahoch ku kamarátom, konkurentom, trénerom, rodičom aj funkcionárom

3. Zodpovednosť v tréningovom procese aj v pretekárskej činnosti

Morálne pravidlá pre trénerov

1. Zodpovednosť za dodržiavanie princípu fair play vo všetkých jeho významoch

2. Byť pre deti a mládež pozitívnym vzorom v správaní

3. Rešpektovať individuálny prístup ku svojim zverencom.

4. Vyhýbať sa manipulativným praktikám v mene športových úspechov, ktoré môžu poškodiť detskú psychiku, za prioritu považovať zdravie, bezpečnosť a pohodu detí. Tieto faktory uprednostniť pred výkonmi alebo povesťou školy, klubu, trénera, rodiča

5. Zodpovednosť za pravidelné zvyšovanie svojej odbornosti

6. Počas pretekov nekomentovať rozhodovanie pred pretekármi či rodičmi. Výhrady konzultovať s kontrolórmi bez prítomnosti rodičov či pretekárov

7. Vyhýbať sa takej komunikácii na sociálnych sieťach, ktorá by mohla negatívne ovplyvniť morálnu atmosféru v tréningovom procese či počas pretekov

Morálne pravidlá pre rozhodcov

1. Dôsledne dodržiavať pravidlá krasokorčuľovania a sledovať ich aktuálne úpravy a realizovať ich v praxi

2. Rozhodovať podľa pravidiel ISU a pravidiel SKRZ bez ohľadu na význam, veľkosť a kategóriu domácej súťaže

3. Zodpovednosť za dobrú psychickú aj fyzickú disponovanosť počas súťaží, nepoužívať alkohol

4. Nestranne rozhodovať aktuálny výkon pretekárov, bez ovplyvňovania ich predchádzajúcimi dosiahnutými výsledkami a nenechať sa ovplyvniť reakciami publika

5. Počas súťaže nekomentovať výkony a výsledky pred ostatnými rozhodcami, trénermi či rodičmi, verbálne hodnotiť výkon pretekára trénerovi, rodičom, resp.inym osobám až po skončení súťaže.

6. Počas rozhodovania nekomunikovať s kolegami

7. Počas rozhodovania nepoužívať elektronické komunikačné systémy (napr. zapnutý mobil)

8. Nekomentovať rozhodovanie na komunikačných sieťach

Morálne pravidlá pre funkcionárov

1. Zodpovednosť za dodržiavanie princípu fair play vo všetkých jeho významoch

2. Čestnosť ako požiadavka morálnej kvality, ktorá zahŕňa: - pravdovravnosť - zásadovosť - vernosť prijatým záväzkom - úprimnosť voči iným i sebe samému

3. Eliminovať akékoľvek diskriminačné praktiky

4. Ústretovosť pri riešení akýchkoľvek problémov pre dobro slovenského krasokorčuľovania

5. Rešpektovať princípy subordinácie, vyplývajúce zo vzťahov medzi ISU a SKRZ a jednotlivými oddielmi a ich členmi

6. Problémy riešiť prioritne prostredníctvom priamej komunikácie, nie na sociálnych sieťach Záverečné ustanovenia Uplatňovanie princípov a zásad obsiahnutých v tomto Kódexe, ako aj ich kontrolovanie je povinnosťou všetkých komisii, klubov a oddielov SKRZ aj jednotlivcov. Každý člen SKRZ je povinný rešpektovať aj princípy subordinácie, vyplývajúce zo vzťahov medzi ISU a SKRZ a jednotlivými oddielmi a ich členmi. Škodlivé následky pri porušení Kódexu a princípov subordinácie môže sankcionovať disciplinárna komisia. Oboznámenie sa s obsahom etického kódexu je súčasťou registrácie členov SKRZ. Jeho znalosť potvrdzuje každý podpisom.