Prihlasovací formulár škola korčuľovania

Prihlasujem za člena KK Trnava počas trvania Školy korčuľovania a zaväzujem sa riadne plniť povinnosti vyplývyjúce zo Stanov tohto občianskeho združenia (riadne plniť členské príspevky, podielať sa na chode organizácie).

Pri vstupe do športového klubu zákonný zástupca vyplní prihlášku člena klubu, v ktorej uvedie svoje osobné údaje aj osobné údaje svojho dieťaťa (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, email, telefónne číslo, miesto plnenia povinnej školskej dochádzky). V prihláške zároveň vyjadrí súhlas s použitím osobných údajov. To znamená, že zákonný zástupca súhlasí:

  • so zaradením osobných údajov do databázy členov;
  • s poskytovaním osobných údajov tretím stranám - Slovenskému krasokorčuliarskemu zväzu ako zastrešujúcej organizácii, ďalším klubom v SR aj v EU (pri prihlasovaní dieťaťa na sústredenie alebo súťaž - poskytuje sa meno, priezvisko, dátum narodenia dieťaťa, čo slúži na zaradenie dieťaťa do výkonnostnej skupiny) a iným právnickým osobám pri vyúčtovávaní čerpania poskytnutých finančných prostriedkov vo forme zoznamu (meno, priezvisko);
  • so zverejnením zvukových, obrazových a video záznamov z podujatí, so zverejnením fotografie, mena, priezviska a dátumu narodenia na webovej stránke klubu.

Email slúži na zasielanie rôznych informácií - tréningových rozpisov, športového kalendára. Členovia poskytujú informácie na dobu trvania svojho členstva.

Osobné údaje spracúvame čiastočne automatizovanými prostriedkami. Prihlášky členov klubu sú v listinnej forme. Databáza členov, prihlášky členov na sústredenia a preteky sú spracúvané na počítači a archivované sú v listinnej forme. Prihlášky členov na sústredenia a preteky sa zasielajú tretím stranám prostredníctvom emailu. Po odoslaní sa z PC odstránia. Osobné údaje sa získavajú a spracúvajú na základe zákona podľa § 15 a 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a súhlasu dotknutých osôb v znení neskorších predpisov.

K osobným údajom majú prístup oprávnené osoby. Osobné údaje sú archivované v uzamykateľnej miestnosti.

Prihlášku člena a súhlas dotknutej osoby je potrebné si stiahnúť a vyplniť. Následne Vás poprosíme o nahratie do online systému. Originál týchto dvoch dokumentov je potrebné doniesť pri úhrade (termín a spôsob úhrady Vám oboznámený)

Neúplne vyplnené formuláre nebudú zaradené!